در جستجوی خویشتن
منتشرشده در زبان و ادبیات
جمعه, 04 حمل 1391 08:01

در جستجوی خویشتن

چندبار تقلا کرد تا فریاد بزند اما هر بار که می خواست، صدا در گلویش خفه می شد و احساس ناکامی در او دست می داد ،  ترس و وحشت بیشتری در تمام وجود او ریشه می دواند.