حقایق جالب در باره دیوار های کوه شیر دروازه کابل
منتشرشده در فرهنگ و هنر

دیوار های که صد ها سال قبل برای محافظت شهر کابل از تهاجم کشور های بیگانه اعمار گردیده بود و اکنون به عنوان یکی از آبدات تاریخی افغانستان محسوب می شود که بر فراز کوه های شیر دروازه و آسمایی اعمار گردیده که شما حتماً  با افسانه این دیوار ها آشنا هستید اما مهمتر از افسانه این دیوار ها ارزش تاریخی نیز دارد.

ساداکو و هزار درنای کاغذین
منتشرشده در زبان و ادبیات

ساداکو زاده شد تایک دونده بزرگ باشد. مادرش معمولاً می گفت: ساداکو قبل از راه رفتن دویدن را آموخت. او در یکی از صبحگاهان ماه اگست سال 1945 از خواب بیدار شد و بسیار با عجله, دوان دوان به سوی سرک شتافت. آفتاب صبحگاهی تشعشعاتی از رنگ خرمایی مایل به قرمز موهای سیاهش را منعکس می ساخت.