اسلام و توسعه کشورهای اسلامی
منتشرشده در جامعه و زندگی

اگر پرسش مطرح شود، که آیا دین اسلام مانع توسعه است یا نه، این پرسش را چگونه می توان پاسخ داد. آیا عدم رشد و توسعه در کشور های اسلامی، دین اسلام می باشد؟