ساداکو و هزار درنای کاغذین
منتشرشده در زبان و ادبیات

ساداکو زاده شد تایک دونده بزرگ باشد. مادرش معمولاً می گفت: ساداکو قبل از راه رفتن دویدن را آموخت. او در یکی از صبحگاهان ماه اگست سال 1945 از خواب بیدار شد و بسیار با عجله, دوان دوان به سوی سرک شتافت. آفتاب صبحگاهی تشعشعاتی از رنگ خرمایی مایل به قرمز موهای سیاهش را منعکس می ساخت.