تاثیر موسیقی در رشد کودک

باتوجه به تعریف معتبرتر از رشد که عبارت از ازهمه تعمیرات و تحولات ازهنگامی تشکیل تخم یازایگوت تاهنگام مرگ درانسان روی میدهد رشد حرکتی مستمر و ناگسستنی است گاهی پیوسته وگاهی آهسته است.