سخن اندر باب کوه آسمایی‌، شیر دروازه و جوی شیر

  کابلستان یا کابل شهریست تاریخی و سرزمینی باستانیست ، این شهر در گذشته ها به زیبایی و آب و هوای خوب شهرت داشت از جمله ی صد ها و حتی هزاران داشته های تاریخی این خطه ی زیبا و پایتخت کنونی افغانستان عزیز یکی هم دیوار های محکم و دژ باستانی محکم بر بلندای کوه های آسمایی و شیر دروازه است که همچون اژدهای خوابیده ای بر فراز این کوهها قرار دارد.