چرا مردم در ترکیه مردی را بنام جناب داماد صدا می زدند ؟

             معمولاً  داماد به کسی گفته می شود که دختر یک خانواده را به همسری می گیرد ، این فرد داماد همان خانواده می شود و همان خانواده او را داماد صدا می زنند نه دیگران ، اما اینکه کسی به این لقب مشهور شود غیر عادی و غیر طبیعی است ؛