رابطه‌ی منطق و زبان‌ شناسی

زبانشناسی و منطق دو علم جداگانه اما به هم پیوسته و به هم مرتبط هستند ، زبانشناسی عبارت است از علم مطالعه ی زبان مبتنی بر روش های علمی و تجربی است و منطق علمی است که ذهن را از افتادن در خطا مصوون نگه می دارد و عبارت از قواعدی است برای درست فکر کردن،